WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

2021-06-14

mLegitymacja szkolna

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. mLegitymacja to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. To mobilna wersja tradycyjnego dokumentu, która może być wykorzystywana w tych samych sytuacjach co jej papierowy pierwowzór. 

     mLegitymacje można pokazać na smartfonie przy okazji kontroli biletów czy zakładania konta w bibliotece. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. 

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu (§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.). mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL. mLegitymacja stanowi wizualizację ważnej legitymacji tradycyjnej, w związku z tym nie może być wydana uczniowi, któremu nie wystawiono dokumentu legitymacji szkolnej.  Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.  (§ 26 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.). W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji. 

     mLegitymacja jest obecnie dostępna poprzez aplikacje mObywatel. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

UWAGA!! mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.  (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Aby uruchomić mLegitymację należy:
 1. Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
 2. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm. (do pobrania na stronie internetowej szkoły: fabiani.edu.pl, w zakładce „dla ucznia” – wniosek o wydanie mLegitymacji, wersja dla ucznia pełnoletniego i wersja dla rodzica ucznia niepełnoletniego).
 3. Dołączyć do wniosku zdjęcie legitymacyjne ucznia w rozmiarze 32 mm : 42 mm celem zeskanowania. 
 4. Pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
 5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić aplikację mObywatel na urządzeniu. Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać zielony przycisk ze znakiem plus (+) a następnie Legitymacja Szkolna i postępować według instrukcji aplikacji.

     mLegitymacja podlega unieważnieniu w trakcie roku szkolnego:

 1. na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 2. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
 3. z urzędu w przypadku:
  1. utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej;
  2. przejścia ucznia do innej szkoły. (§ 26 ust. 8 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

     mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku:

 1. potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej;
 2. stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 3. unieważnienia w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 4. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego. Nowe imię (imiona) lub nazwisko, może być wpisane na podstawie odpisu aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego (§ 26 ust. 10 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.). (§ 26 ust. 9 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.  r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021